Ungdomsdemokrati

Støtte til større og mindre prosjekter som fremmer ungdomsdemokrati og deltakelse på fritidsklubben eller i nærmiljø. Målet med prosjektet er å bidra til økt engasjement og interesse for demokrati og politikk blant unge, og løfte frem deres meninger og påvirkningskraft i lokalmiljøet.

Eksempler kan være ungdomspolitiskdag, debatt, kurs i styrearbeid eller tilsvarende.

SUM: opptil 40 000 kr.