Ekskluderende Fritidskort

100 000 ungdommer ekskluderes når Regjeringen bevilger 60 millioner til arbeidet med fritidskort for barn og unge.

I statsbudsjettet for 2020 bevilger regjeringen 60 millioner kroner til å fortsette arbeidet med et nasjonalt fritidskort etter modell fra Island. Kortet er et av virkemidlene for å realisere Fritidserklæringens mål om at alle barn og unge skal få delta i en fritidsaktivitet sammen med andre.

Ungdom og Fritid er positive til at regjeringen ønsker å redusere økonomiske utfordringer knyttet til deltakelse i fritidsaktiviteter, men mener dette må gjelde alle type fritidsaktiviteter og ikke bare de organiserte med deltakeravgift.


– Barn og unge som ikke bruker organiserte fritidsaktiviteter må også ivaretas gjennom fritidskortet. Og det er mange. I dag benytter 100 000 ungdommer i Norge seg av åpne møteplasser som fritidsklubber og ungdomshus. Flere av disse er nettopp de regjeringen ønsker nå med dette tiltaket. Hvis regjeringen mener alvor med Fritidserklæringen sier det seg selv at en viss andel av totalsummen som øremerkes fritidskortet, bør gå til åpne møteplasser for ungdom, sier generalsekretær i Ungdom og Fritid, André Ruud.

Flere barrierer for deltakelse

Ruud peker på at økonomi bare en av mange barrierer for deltakelse.

– Man deltar ikke i fritidsaktiviteter kun fordi noe er gratis eller billig, men fordi det er morsomt og lærerikt. Fritidskortet må også ta høyde for andre barrierer som tilgang, transport, mangel på universell utforming, relevans i tilbudet og motivasjon for å bruke det.

Ungdom og Fritid mener at en innføring av et fritidskort, uten en stor satsning på de andre barrierene, hovedsakelig vil bidra til at det er de som allerede deltar som vil få rimeligere aktiviteter.

– Derfor var også innføringen av fritidskortet på Island en del av en større satsning på hele fritidsfeltet og ikke bare en reduksjon av økonomiske barrierer. Både utvidelse av tilbudet og økt kompetanse til ungdomsarbeiderne bør være en sentral del av denne satsningen. Det trengs en generell og helhetlig satsning på hele fritidsfeltet for at fritidskortet skal lykkes, avslutter Ruud.

07.10.2019