En demokratisk styrking av organisasjonen

En mer demokratisk oppbygging, hvor våre medlemmer får enda større mulighet til å påvirke arbeidet som gjøres i Ungdom og Fritid, er målsettingen når Landsting nå har vedtatt å innføre en helt ny organisasjonsstruktur.

Under Ungdom og Fritids Landsting 2019 ble det vedtatt at Ungdom og Fritid skal endre organisasjonsstruktur fra krets til fylkesledd. Dette gjøres for å sikre våre medlemmers demokratiske deltakelse og påvirkning på organisasjonen.

Fylkesleddene skal følge fylkesreformen med 11 fylker.  Alle Ungdom og Fritids medlemmer innenfor det enkelte fylket blir automatisk en del av fylkesleddet, og alle medlemsklubbene vil bli invitert til fylkesmøtene og kan stille med en ungdomrepresentant og en voksenrepresentant.  

Nye styringsdokumenter

På Landstinget deltok delegater fra de nåværende kretsene i Ungdom og Fritid. Ungdommer og voksne fra våre medlemsklubber vedtok nye styringsdokumenter for perioden 2019-2021. 

Medlemskontingent

Det ble også vedtatt at vi øker medlemskontingenten fra 2020. Dette begrunnes med en indeksregulering fra de siste fem årene, samt at medlemskontingenten skal være med å finansiere en ny fylkessekretær-stilling i sekretariatet. Fylkessekretærens oppgave vil være å følge opp arbeidet med de nye fylkesleddene i organisasjonen og bistå medlemsklubbene i omleggingen til ny organisasjonsstruktur.

26.04.2019