Innspill til BLD #metoo

Statsråden spør: Hvordan kan man skape varig endring i kjølvannet av #metoo?

For vårt felt er det først og fremst en ting som må på plass: Et absolutt krav om politiattest for ungdomsarbeidere.

Dagens lovtekst i politiregisterloven §34 lyder som følger:

[§ 34-12] Det kan utstedes barneomsorgsattest til personer som skal arbeide eller ha oppgaver i fritidsklubber.

Ungdom og Fritid forventer at det i kjølvannet av #metoo – tydeliggjøres i lovverket at dette skal utstedes til de som skal jobbe i fritidsklubber og ungdomshus. Siden 2009 har saken om krav til politiattest i fritidsklubber og ungdomshus vært en kasteball mellom departementene. Vi håper derfor nå at BLD og statsråden kan ta ansvar og bidra til nødvendige justeringer i lovteksten.

Vi anerkjenner at politiattest alene ikke vil løse alle utfordringer knyttet til seksuell trakassering og overgrep. Det er også viktig at det utvikles klare og tydelige retningslinjer for kommunene hvor ensartet praksis og behandling av varsler bør etterstrebes. Det må også gis tilstrekkelig kompetanse på området til de som jobber med barn og unge.

For, man må sørge for at det holdningsskapende arbeidet i lokalsamfunnet styrkes. Ved å ha trygge, stabile og gode rollemodeller kan man jobbe mot en generell ukultur i samfunnet. Noen skal bære budskapet i kampanjen videre, også når de største sakene har lagt seg. Her står ungdomsarbeideren i en særposisjon. Han eller hun møter ungdom hver eneste dag og fungerer som viktige aktører i barn og unges liv. Men, det trengs kompetanse og kunnskap.

Vi mener at temaet må stå høyt på agendaen i barne- og ungdomsarbeiderutdanningen på VGS-nivå, og at det iverksettes kompetansehevende tiltak blant de som allerede jobber i feltet. Vi foreslår at Statsråden kaller inn til et utvalgsarbeid hvor man jobber frem gode modeller for forebygging av seksuell trakassering og overgrep blant barn og unge.

En ting kan man slå fast etter de siste ukers hendelser. En konsekvent holdning til rusmidler på ungdomsarrangementer er viktig. Om man ser til kulturfeltet er de aller fleste konserter, festivaler og begivenheter tilrettelagt for de over 18 år og med alkoholservering. Det bør være et politisk mål å skape en sunn ungdomskultur hvor barn og unge kan delta på rusfrie arenaer.

31.01.2018