Økonomiske søknadsordninger for våre medlemsklubber

Vi har laget en oversikt over flere ordninger fritidsklubber kan søke på for å gjennomføre ulike prosjekter og tiltak. Ta kontakt med oss på post@ungdomogfritid.no dersom du har noen spørsmål. Lykke til med søknadsskrivingen!

 

Frifondsmidler

Vi deler ut 9 millioner kroner hvert år som skal bidra til å skape mer aktivitet på åpne møteplasser for ungdommer. Ungdommene på klubben skal være med å bestemme type prosjekt eller aktivitet og være delaktig i søknadsprosessen. Vi reviderer retningslinjene for ordningen hvert år og det er viktig at dere setter dere inn i disse før dere søker.

Hvem kan søke?

Fritidsklubber og ungdomshus som er medlemmer hos oss og har betalt medlemskontingent.

Hva kan det søkes om?

  • Aktivitet og Utstyr: inntil 20 000 kr
  • Workshop: inntil 20 000 kr
  • Prosjekt: inntil 30 000 kr

I tillegg kan klubben få innvilget en samarbeidssøknad, inntil 30 000 kr, som forutsetter et samarbeid mellom tre klubber.

Hva er tildelingsperioden?

Dere kan søke om midler fra 1. mars til 1. oktober via Min side, men dere kan ikke søke om midler til flere prosjekter samtidig.

 

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Formålet med ordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Klubber og frivillighet kan søke på de 200 millionene lagt til ordningen fra begynnelsen av mai. Her oppfordrer vi dere sterkt til å søke.

Hva kan det søkes om?

Idrett eller fysisk aktivitet skal være den primære aktiviteten i de tiltakene som mottar tilskudd. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter. Prosjektene kan for eksempel bestå av rekrutteringsaktiviteter, tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene. Engangsutgifter kan være innkjør av utstyr, dekning av deltakerkostnader og gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak.

Kan klubben søke om midler til flere prosjekter, etablerte aktiviteter og enkeltkostnader for deltakere som faller inn i eksisterende tilbud?

Ja, det kan man.

Hvor mye midler kan klubben søke om?

Maksimalt tildelingsbeløp per tiltak er fem millioner kroner. For prosjekter er det et minimumsbeløp på 100 000 kroner for å søke. For engangsutgifter er det ikke en nedre beløpsgrense. Innstillingsutvalget kan godkjenne hele eller deler av søknadsbeløpet.

Hva er tildelingsperioden?

Prosjektperioden gjelder for årene 2022 og 2023.

 

Frifond organisasjonsboost LNU

Frifond organisasjonsboost er en midlertidig støtteordning, med midler som skal gå til aktivitet og rekruttering etter koronapandemien. I denne støtteordningen kan våre lokallag og fylkeslag søke om inntil 50 000 kroner til prosjekter. LNU har 14 millioner å dele ut.

Hva kan det søkes om?

Her er det nesten bare fantasien som setter en stopper for hva dere kan arrangere. Medlemskveld, debatt, helgeseminar, skolering, filmkveld, kampanjeverksted, minikonsert, rebusløp, temakvelder, etc.

Lokallag og fylkeslag kan samarbeide med andre lokallag og fylkeslag i samme organisasjon, og da søke større summer, i samme søknad.

Hvor mye kan klubben søke om?

En aktivitet kan maksimalt få 50 000 kroner. Minste søknadssum er 10 000 kroner. Unntaksvis kan søknader på mindre enn 10 000 kroner innvilges.

Hvert lokallag og fylkeslag kan søke inntil 50 000 kroner. Dere kan søke for flere aktiviteter i samme søknad.

Hva er tildelingsperioden?

Tildelinger skjer løpende, og tildelte midler må brukes opp innen utgangen av året.

 

Aktiv Ungdoms støtteordninger

Er du en ungdom mellom 13 og 30 år eller jobber du med ungdom? Da kan du søke støtte til ulike prosjekter hos Aktiv Ungdom. For eksempel:

Ungdomsstyrte prosjekter

Her kan ungdommer på klubben søke om midler til å gjennomføre prosjekter. Støtten gis i euro og kan være på opptil 60 000 euro. Prosjektene kan ha en varighet fra tre måneder til to år. Søknadsfrister i mai og oktober.

Styrk kvaliteten på klubbens ungdomsarbeid

Søk om midler for å sende ungdomsarbeidere på studieturer, opplæringskurs, jobbhospitering eller andre opplæringsaktiviteter. Søknadsfrister i mai og oktober.

Gruppeutveksling

Reis til utlandet og besøk ungdomsgrupper fra andre land i Europa eller få besøk av de samme ungdomsgruppene. Lær om demokrati, klima, menneskerettigheter, sosial inkludering eller noe helt annet av noen andre som er interessert i det samme. Søknadsfrist i mai og oktober.

Erasmus+ har spesifikke formål og prioriteringer som må gjenspeiles i prosjektsøknadene. I perioden 2021 til 2027 er prioriteringene: Inkludering og mangfold, digital utvikling, miljø og bærekraft, og ungdomsmedvirkning.

 

EU-kommisjonens støtteordninger

Dere kan også søke om støtte direkte fra EU-kommisjonen. Eksempler på aktuelle ordninger er:

  • Capacity-building in the field of youth
    • Her kan klubben søke om midler til samarbeidsprosjekter med organisasjoner i land utenfor Europa. Slike prosjekter skal fremme samarbeid og dialog rundt ungdommer og ikke-formell læring som drivere i å bedre velferden blant unge.
  • Non-for-profit European Sports Events
    • Søk om støtte til idrettsarrangement. Prioriteringer er frivillig arbeid, inkludering og ikke-diskriminering.

 

Kulturrådets søknadsordninger for barn og unge

På kulturrådets nettsted finner dere en oversikt over ulike søknadsordninger som kan være aktuelle for kulturelle formål på klubben. Disse inkluderer:

Se Tilskuddsordninger – kulturradet.no for en oversikt over alle Kulturrådets tilskuddsordninger og hvordan man søker.

 

Tilskuddsportalen

Kanskje er du kommunalt ansatt i en kommune som har tilgang på tilskuddsportalen? Da oppfordrer vi deg til å kontakte kommuneadministrasjonen for å motta innloggingsdetaljer. I denne portalen kan klubbansatte søke om ulike former for tilskudd og støtte.