Ungdom og Fritid mener

Som interesseorganisasjon for åpne møteplasser for ungdom i Norge uttaler vi oss på vegne av våre medlemmer som er ungdommer og ungdomsarbeidere i fritidsklubber og ungdomshus.

FORMÅL
Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge.

VISJON
Alle ungdommer har tilgang til fritidsklubber, ungdomshus eller lignende åpne møteplasser, som oppleves relevant og bidrar til økt livskvalitet og mestring, der medvirkning står sentralt.

Politisk program for Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus 2019 – 2021

Etableringsstøtten

Det må gjeninnføres en insentivordning for kommunene, som oppfordrer til å etablere åpne møteplasser for ungdom. Dette vil bidra til å utjevne den kommunale skjevheten som er i tilbudet i dag, og som potensielt kan forsterkes av kommunereformen. Barnekonvensjonens artikkel 31 slår fast at alle barn og unge har rett til en meningsfull fritid. Det kan ikke være tilfeldig hvem som har en fritidsklubb og ikke.

Fritid som kommunal kostnad

Kostnadsnøkkelen for kommunene tar ikke innover seg at barn og unges fritid også koster penger. Ungdom og Fritid ønsker derfor at det øremerkes statlige midler til kommunens
barne- og ungdomsarbeid i fritidssektoren. Dette bidrar til å styrke de allerede etablerte fritidsklubbene og ungdomshusene i landet, og motvirker ustabile driftsbudsjett. Det vil
også kunne forhindre potensielle nedleggelser ved kommunesammenslåing.

Kvalitetskriterier

Ungdom har krav på kvalitet i fritidstilbudet sitt. Ungdom og Fritid og Fagforbundet har laget kvalitetskriterier for fritidsklubber og ungdomshus, og det er nå på tide at disse innføres som
en kommunal standard. En slik innføring vil bidra til å utjevne de kommunale ulikhetene i kvaliteten som man ser i dag.

Erstatningslokaler

Det er behov for en presisering i Plan- og bygningsloven. Dersom fritidsklubblokalet blir rammet gjennom politiske vedtak, skal det etableres et likeverdig eller bedre alternativ til lokale slik at man kan fortsette driften på tilsvarende måte.

09.04.2019