God jul og godt nyttår – 2020 oppsummert

Før julen ringes inn, vil vi gi en stor takk til alle som har bidratt til å gi barn og unge inkluderende, trygge, og attraktive fritidstilbud av høy kvalitet i året som har gått.

Det er ingen tvil om at 2020 har vært et utfordrende år – både for yngre og eldre, for familier, og for ansatte, bedrifter, og for organisasjoner. Men i den tøffe tiden har dedikerte mennesker tatt grep, og nye muligheter har blomstret frem.

Til å begynne med, vil vi i sekretariatet i Ungdom og Fritid gi feltet, ungdomsarbeidere, og Ungdom og Fritids samarbeidspartnere en enormt stor klapp på skulderen for den fantastiske innsatsen dere har bidratt med i en vanskelig tid.

Mange av våre medlemmer har vist hvor tilpasningsdyktige de er i ungdomsarbeidet sitt. Vi har sett gode eksempler på digitale aktiviteter som har dukket når hele landet ble stengt ned som følge av Covid-19. Vi har sett ungdomsarbeidere som har støttet hverandre, oppdatert seg på nye former for ungdomsarbeid, og opprettet nye digitale løsninger der barn og unge kan møtes. Vi har sett kombinasjoner av onlineaktiviteter og fysiske arrangementer, og vi har sett at ungdomsarbeidere selv har vært flinke til å søke faglig påfyll.

I 2020 har feltet levert nyskapende, relevante, og gode aktivitetstilbud for ungdom, ved at ungdomsarbeidere har tatt ansvar om det ikke lenger har vært tilstrekkelig med inkluderende møteplasser for ungdom når stramme restriksjoner har satt begrensninger for besøk. Feltet var raskt ute med å opprette sosiale treff på nett, chat-funksjoner for ungdom som følte at koronakrisen var utfordrende og vanskelig, digitale quizer, online LAN og spillrom, og det ble satt i gang morsomme bildekonkurranser. Kreativiteten til ungdomsarbeidere over hele landet har blomstret, og det er ingen tvil om at innsatsen som har blitt lagt inn fra feltet har skapt uforglemmelige øyeblikk for barn og unge i denne utfordrende tiden.

Kort oppsummert: Fra feltet har vi sett at lidenskap, dedikasjon, og løsningsorientering har blitt løftet til nye høyder.

Vi tar av oss hatten, og er mektig imponert over fritidsklubbfeltet!


I Ungdom og Fritid kan vi også se tilbake på et innholdsrikt år, med flere hendelser som vi er litt ekstra stole av.

Økt politisk påvirkning- og deltakelse

I 2020 har den politiske deltakelsen til Ungdom og Fritid fått et større løft, og vi opplever flere politiske gjennomslag enn ved tidligere år. Vi er glad for at den politiske deltakelsen kan bidra til at barn og unge i fremtiden også vil få tilgang på relevante, inkluderende, og trygge møteplasser på fritiden. Ved inngangen av 2020 avholdt vi, i prosjektet Møteplass Datakultur, et seminar for ungdom og ungdomsarbeidere for å samle behovene og ønskene for tilrettelegging for gaming og datakultur på åpne møteplasser. Resultatene ble samlet i en rapport, som har vært ettertraktet og etterspurt, og vi har opplevd veldig god respons fra felt, myndigheter, og andre organisasjoner. Vi presenterte rapporten Møteplass Datakultur for Kulturdepartementet, hvilket resulterte i at kunnskapsgrunnlaget i rapporten vil bli anvendt som en naturlig del av Kulturdepartementets arbeid med den nye barne- og ungdomskulturmeldingen. Vi er galde for at de ti lokale- og seks nasjonale anbefalingene i rapporten vil være med på å danne et verdifullt grunnlag i Kulturdepartementets arbeid med spillstrategi for barn og unge.

Tidligere i år har vi også satt i gang arbeidet med Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid, og departementet har nå oversatt anbefalingen. Europarådets anbefaling for ungdomsarbeid viser at Norge mangler et rammeverk for utdanning på feltet. Ungdom og Fritid har i mange år hatt fokus på å gi økt kompetanse til ungdomsarbeidere, og med det nye opplæringsprogrammet for ungdomsarbeidere støttet av Helsedirektoratet, fikk dette arbeidet et betydelig løft i 2020.

To andre punkter innenfor årets politiske påvirkningsarbeid, er våre innspill til regjeringens samarbeidsstrategi for lavinntekt, hvor vi i strategiens tiltak fikk inn en utredning av fritidsklubber og ungdomshus, og lanseringen av vår nye støtteordning «Koronajul i Norske fritidsklubber», som har formål om at sårbare barn og unge skal få delta på inkluderende, attraktive, og trygge fritidsaktiviteter i julen 2020. Regjeringen har bevilget 2 millioner kroner til støtteordningen Koronajul, som gjør at fritidsklubber og ungdomshus fikk mulighet til å søke om lønns- og aktivitetsmidler til å holde klubben åpen, eller til å gjennomføre fysiske eller digitale aktiviteter i juleferien.

Gjennom året har har Ungdom og Fritid i tillegg hatt tett dialog med myndighetene i sammenheng med koronakrisen, og vi har levert innspill og høring til statsbudsjettet 2021.

Arbeidet i 2020 har vært viktig for å synliggjøre og løfte feltet, og har bidratt til at fritidsklubbene fortsetter å bevare sin sentrale rolle i samfunnet.

Kompetanseløft for ungdomsarbeidere

Til tross for at flere av Ungdom og Fritids planlagte kurs, møter, og arrangementer for ungdomsarbeidere ikke lenger kunne bli avholdt i fysisk form, har vi jobbet for å levere digitale løsninger som et alternativ til å gi ungdomsarbeidere økt kunnskap og kompetanse på feltet. Landskonferansen 2020 er et eksempel på slikt digitalt arbeid, som vi i år arragngerte i samarbeid med UKM og Fagforbundet, og som ble Norges største digitale kompetanseløft for ungdomsarbeidere. Landskonferansen 2020 gikk av stabelen 11. november i 2020, og nok et år fikk vi beriket ungdomsarbeidere med nytt faglig påfyll og erfaringsdeling fra felt – men i år gjennom et heldigitalt format. I etterkant av konferansen har vi opplevd å motta veldig gode tilbakemeldinger på kræsjkursene, fredagsklubbene, prisutdelingene, og det resterende innholdet i den digitale konferansen.

I tillegg ser vi at våre medlemmer i år har vært ekstremt gode på å søke faglig påfyll, og vi opplever å ha fått tettere dialog med majoriteten av våre medlemmer. Våre medlemmer har også vært veldig flinke til å søke midler gjennom året som har gått, både fra Frifond, Gjensidigestiftelsen, og den nye støtteordningen Koronajul i norske fritidsklubber.

Styrking av sekretariatet

2020 har både vært et spennende og krevende år for administrasjonen, med mange nye oppgaver og utfordringer. Da to ansatte valgte å slutte i høst,  vedtok styret – i tillegg til å erstatte personene som sluttet – å tilføre to ekstra midlertidige stillinger for de 10 neste månedene. I juli ønsket varmt velkommen til Ingvild, som nå er administrasjonssekretær i Ungdom og Fritid. Tidig i august tok Henriette B plass i stolen som ny kommunikasjonskonsulent i organisasjonen, og mot slutten av august fikk vi Sara med på laget, som fikk rollen som organisasjonssekretær i Ungdom og Fritid. I oktober kom til slutt Linn H inn i organisasjonen, og tok over rollen som kurskoordinator i Ungdomsledelse. Det er tydelig at de fire nye ansatte har funnet sin plass i Ungdom og Fritid, og at de har kommet godt i gang med arbeidet innenfor sine fagområder.

I tillegg, har sekretariatet blitt styrket på et kompetansemessig plan, ved at Henriette Ø, som er organisasjonskonsulent i Ungdom og Fritid, har tatt en videre videreutdanning: Prosjektleder Prince 2, og at Sara har gjennomført videreutdanningen i Ungdomsledelse.

Synliggjøring av felt

I 2020 har fritidsklubbfeltet spredd vingene og virkelig vist hvilken viktig posisjon de har i livene til barn og unge. Fritidsklubber og ungdomshus har blitt nevnt av ungdommen selv som en plass de ønsker å dra til for å være sosiale, unngå ensomhet, lære nye ferdigheter, og for å kunne føle på nærværet fra trygge kompetente voksene. Unge stemmer har blitt løftet frem gjennom spennende prosjekter skapt av feltet, og utdelingen av Ungdom og Fritids pris 2020 viser bredden i alt det fine arbeidet som har blitt utført i 2020. Årets prisvinnere har vist hvilke gode resultater man får ved å kombinere engasjement, godt samarbeid, ungdomsmedvirkning, og lidenskap!

Æresprisen i 2020 gikk til:
– REDD BARNA, for deres kampanje; Barns rett til lek og fritid.

Årets Ungdomsstyre gikk til:
– Bootleg Event, som har utviklet en arbeidsmodell som fritidsklubber over hele landet henter inspirasjon fra.

Årets prosjekt gikk til: 
– Den digitale musikkfestivalen LYST, som samarbeidet på tvers av landet for å skape en digital opplevelse for barn og unge under Covid-19.

(Prosjekt opprettet av ungdomskulturhuset Audiator Tromsø, Trikkehallen i Oslo, Ungdom og Fritid i Bærum, St. Croix-huset i Fredrikstad og Unge Stormen i Bodø).

Årets fritidsklubb gikk til:
– Plan B, for deres eksemplariske ungdomsmedvirking, og deres delaktighet i det lokale kulturlivet.

Ungdom og Fritid har i tillegg arbeidet med å løfte barn og unges stemmer gjennom egne prosjekter i 2020. MISSION IMPOSSIBLE er et eksempel på dette, der ungdom forteller hva de mener må bli gjort for at de nordiske landene skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

At fritidsklubbfeltet har fått økt status har blitt synliggjort gjennom større nasjonal oppmerksomhet og dekning hos lokale og nasjonale nyhetskanaler. I 2020 var ble viktigheten av arbeidet som blir gjort på fritidsfeltet løftet frem hos både NRK, på Tv2 Nyhetene, hos P4 radio, og i VG.

Opprettelse av 11 fylkeslag

I løpet av året har det blitt etablert en ny helt struktur, gjennom opprettelsen av 11 nye fylkeslag. Hva vi bruker disse fylkeslagene er opp til fylkeslederne og alle de frivillige som bidrar inn i dette arbeidet. Derfor vil vi gi en stor takk til alle frivillige som som deltar på styremøter på kveldstid og i helger, og som har den viktige rollen med å følge opp ungdommen i de ulike fylkene. Dere har vist å være ekstremt gode på teambuilding, dere er med på å sikre videre deltakelse, dere påvirker regional politikk, dere er med på å verne om fritidsklubber og ungdomshus ved kuttforslag, og dere bistår med kurs og spennende prosjekter. Med andre ord har dere vist at potensialet er ekstremt stort i tiden som kommer! Så tusen takk for en fenomenal innsats så langt!

Tillitsvaglte

Vi vil også gi en enormt stor klapp på skulderen til alle nye tillitsvalgte i Ungdom og Fritid i 2020. Hele 70-85 nye tillitsvalgte er med på laget for å bidra i arbeidet for barn og unges rett til en meningsfull fritid. Dette er vi i Ungdom og Fritid ekstremt takknemlige for.

Før julen ringes inn, har Andrè Ruud, generalsekretær i Ungdom og Fritid, noen ord å dele om året som har gått:

– Det har vært utrolig lærerikt, spennende, og utfordrende å lede en organisasjon, og å arbeide for et felt som med begrensede ressurser har klart å snu seg rundt å tilpasse seg en ny midlertidig hverdag. Jeg er veldig imponert over alle ungdomsarbeiderne som fant nye og digitale måter å drive ungdomsarbeid på, og som på under to døgn søkte opp 2 millioner kroner til juleaktivitet. Midlene til juleaktivitet har vist at behovet er stort ute i kommunene, men også at regjeringen ser hvor viktig feltet er for ungdom generelt, og særlig for sårbare unge. Jeg vil også få berømme tillitsvalgte og administrasjonen, som alle har bidratt til at Ungdom og Fritid kommer styrket ut av et særlig krevende 2020, og som over tid har løftet organisasjonen og feltet sin posisjon betydelig.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en RIKTIG GOD JUL, OG GODT NYTTÅR! ?

Vi gleder oss til alt vi skal få til sammen i 2021. Ta godt vare på hverandre i mellomtiden.