Hvordan jobbe i fylkesstyret?

Velkommen til siden for deg som er valgt inn i fylkesstyret i Ungdom og Fritid.

Hensikten med denne siden er at du skal finne informasjon, nedlastbare maler, rutiner og svar på ofte stilte spørsmål, som er relevant for deg i fylkesstyret.

Er det noe som mangler, ta gjerne kontakt sånn at vi kan utvikle og oppdatere innholdet.

 

Noen vanlige spørsmål

Fylkesstyrer

Hvilke ressurser er i styret? Har noen mange kontakter? Er noen gode på sosiale medier?Hvem er vant med å arrangere? Hvem har kulturkontakter? Fordele på et styremøte hvem som har ansvar for hva i fylkesstyret. Dere bestemmer hvilke roller dere har i deres fylkesstyre. Her er noen forslag

Økonomiansvarlig – setter opp budsjettforslag i samarbeid med styreleder. Styret godkjenner. Leter etter søknadsordninger som fylkeslaget kan søke på for å oppnå budsjettet.

Sekretær – fører referat, åpner e-post og besvarer disse

Politisk ansvarlig – holder kontakten med sekretariatet og følger med på lokal/regional politikk

Kulturansvarlig – booker innhold til fylkesårsmøter, holder kontakt med UKMs fylkeskontakt etc.

Kommunikasjon – SoMe-ansvarlig, skriver nyhetsbrev

Opplæring – hvilke kurs skal fylkeslaget ha? Hvilke kurs skal klubbene ha?

 

Utføre oppgaver på vegne av fylket – for eksempel ut fra en handlingsplan som dere har fått godkjent på fylkesårsmøtet

Arrangere fylkesårsmøter. Se mer på egen side for fylkesårsmøter

Se lover for mer informasjon.

Hvis møtet skal være når det er skoletid, kan styreleder lage dokumentasjon på «politisk fravær» for ungdommen.

Elever i videregående skole kan ha fravær fra undervisning uten at dette påvirker fraværsgrensen for å få sluttvurdering i fag dersom eleven kan dokumentere at årsaken til fraværet er politisk arbeid (jf. Forskrift til opplæringsloven, § 3-9). Det er ingen grense for hvor mange timer fravær som kan unntas dersom det er dokumentert.

Elever har også krav på at inntil 10 dagers fravær i året fjernes fra vitnemålet dersom fraværet skyldes politisk arbeid (jf. Forskrift til opplæringsloven, § 3-45, femte ledd, bokstav c).

Ta kontakt med sekretariat dersom du har behov for en mal.

Fylkesstyret velger antall møter og innhold selv.

Det anbefales sterkt å ha lage en møteplan, med fastsatte datoer allerede på første møtet, sånn at innkallinger går enklere og alle vet når neste møte er uten å avtale dette på nytt hver dag. Bruk mal årshjul fra nedlastingsmenyen ved siden av/under for å se når dere bør behandle hvilke saker. For eksempel innspill til neste strategiske plan.

Vår – fysisk møte

Vår – digitalt møte

Vår digitalt møte

Høst – fysisk møte

Høst digitalt møte

Høst digitalt møte

Fylkesårsmøte (lovpålagt

Noen ganger er det behov for å skrive en pressemelding, se mal i sidemeny/under.

Hva er en uttalelse?

I Ungdom og Fritid er en uttalelse en tekst om et politisk, ofte dagsaktuelt tema. Teksten blir lagt fram for et møte, som så diskuterer saken, og enten vedtar eller avviser uttalelsen.

Uttalelser kan være ny politikk, et svar på et dagsaktuelt politisk tema, en presisering av gjeldende politikk eller en måte å aktualisere allerede vedtatt politikk.

Uttalelser brukes ofte for å få oppmerksomhet om en sak. Man kan skrive et forslag til en uttalelse om et tema som er viktig for deres region, få den vedtatt på fylkesårsmøte eller landsmøtet, for så å bruke dette vedtaket til å få et oppslag i regionalmedia. På samme måte kan uttalelser brukes av lokallag eller andre organer i organisasjonen.

 

Se link til nedlasting i sidemeny / under

Ta kontakt med sekretariatet for en oppdatert liste over klubbene i ditt fylke.

Pass på å spesifisere hva du trenger av innhold i lista.

Søk fylkesmidler fra Ungdom og Fritid, se link i sideemeny

Dere kan regne med ca. 10-20.000 kr i støtte dersom har fulgt deres plikter i lovene.

Søk eksterne midler, Driftsmidler, aktivitetsmidler, arrangementsmidler via Fylkeskommunen, Barne- og ungdomsrådet i deres fylket eller andre ordninger.

Eller bruk midlene dere har.

Se egen side for tips og innhold til hvordan arrangere fylkesårsmøte: https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/fylkesledd/sann-arrangerer-du-fylkesarsmote/

Dere har kanskje en handlingsplan med et eller flere punkter. Denne sier noe om hva fylkeslaget skal ha fokus på.

Nå gjelder det at fylkesstyret klarer å gjøre om dette papiret til handling. Det er ingen krav til hvordan dere kommer frem til dette.

Et forslag kan være å lage en tiltaksplan. Dette kan dere lage ved å diskutere i fylkesstyret «hvordan skal vi klare å oppnå dette punktet fra handlingsplanen». Svarene på dette er antakeligvis gode forslag til hva som bør stå på en tiltaksplan. En god tiltaksplan bør være kort og enkel og forstå, og tidfestet med når det skal utføres. Noen i fylkesstyret bør også ha ansvaret for at tiltaket blir gjennomført. Enten ved å gjennomføre selv, eller følge opp at tiltaket blir gjennomført.

I disse tider er kanskje naturlig å kombinere begge deler.

Fysiske møter for å bli kjent.

Digitale møter underveis i løpet av året.

Dere avgjør dette selv og må forholde dere til hva dere har økonomi til og budsjettet som ble godkjent på fylkesårsmøtet.


Tillitsvalgte

Fylkesstyret

Tillitsvalgte i fylkesstyret er valgt som representanter for klubbene i fylket.

De bestemmer i saker som angår klubbene og gir innspill til vår sentrale organisasjon.

De blir også inviterte til mange spennende prosjekter og samarbeid.

 

Valgkomiteen

Tillitsvalgte i valgkomiteen er valgt for å uavhengig vurdere styresammensetting.

Det er demokratisk valgte representanter fra klubbene i fylket. Disse er valgt på et fylkesårsmøte og er valgt for å representere alle.

Både ungdom og voksne er med i styret og har lik stemmerett!

I utgangspunktet får man ikke betalt, da dette er et frivillig verv.

En del av de voksne tillitsvalgte får lov av arbeidsgiver å gjøre dette i løpet av arbeidstiden. Fylkesstyrer som har økonomi til det kan velge å gi møtegodtgjørelse, for eksempel til ungdommen.

Saker som er relevant for klubbene i fylket. Det kan være innspill til budsjett i fylket, innspill til Ungdom og Fritids ungdomstema eller strategisk plan.

De tillitsvalgte i fylkene oppfordres også til å fokusere på det de er best på, i tråd med vår strategiske plan.

Dette varierer. I disse tider kan man ha en del fylkesstyremøter digitalt, man kan til og med arrangere store fylkesårsmøter digitalt. Men mange er enige i at det er mer spennende og lettere å bygge gode relasjoner når man møtes fysisk.

Typisk kan et fylkesstyre ha 3-4 digitale møter i løpet av et år og 1-2 fysiske samlinger der man både har møte og gjør noe hyggelig sammen. Ved lang reisevei i fylket kan dette også være med overnatting.

Det er viktig at fylkesstyret velger møtesteder det er praktisk mulig å komme til.

Det er veldig forskjellig. Fylkesstyrene velger antall møter selv. De velger også arbeidsfordelingen  innad i styret.

Dette er fast for alle fylker:

– Fylkesårsmøte januar/februar (hele styret er med)

– Landsstyremøte – høst og vår (2 fra styret)

– Landsmøte (annen hvert år)

 

Dette er litt forskjellig i fylkene: 

– Fylkesstyremøter – ca 4-6 møter i året (hele styret er med)

– Opplæring/kurs – 1-2 kvelder i løpet av året (hele styret er med)

– Invitasjoner til prosjekter og samarbeid – Frivillig

 

Dette vil si at fylkesstyret kan gjære en god jobb ved å ha f.eks. 5 fylkesstyremøter, et fylkesårsmøte og en felles opplæringskveld i løpet av et år. Noen fylkesstyrer har mer aktivitet enn dette.

Godt spørsmål! Svarene kan være mange :)

– Du kan påvirke ditt eget fylke
– Du kan påvirke vår organisasjon
– Det er en spennende erfaring å ha på en CV
– Du kan bygge et nettverk med klubbene i fylket
– Det er spennende regionale og nasjonale prosjekter og samarbeid
– Det er spennende turer med masse gøyal læring!

 

Forslagskasse fylkeslag

Har du spørsmål eller ønsker å ta en prat om fylkesledd?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

1.6.2023