Hvordan jobbe i fylkesstyret?

Velkommen til siden for deg som er valgt inn i fylkesstyret i Ungdom og Fritid.

Hensikten med denne siden er at du skal finne informasjon, nedlastbare maler, rutiner og svar på ofte stilte spørsmål, som er relevant for deg i fylkesstyret.

Er det noe som mangler, ta gjerne kontakt sånn at vi kan utvikle og oppdatere innholdet.

Noen vanlige spørsmål

Eksempel på møteplan

Fylkesstyret velger antall møter og innhold selv.

Det anbefales sterkt å ha lage en møteplan, med fastsatte datoer allerede på første møtet, sånn at innkallinger går enklere og alle vet når neste møte er uten å avtale dette på nytt hver dag.

Bruk mal årshjul fra nedlastingsmenyen ved siden av/under for å se når dere bør behandle hvilke saker. For eksempel innspill til neste strategiske plan.

 • Vår – fysisk møte
 • Vår – digitalt møte
 • Vår digitalt møte
 • Høst – fysisk møte
 • Høst digitalt møte
 • Høst digitalt møte
 • Fylkesårsmøte (lovpålagt)

Kan ungdom få politisk fravær for å delta på møter med fylkesstyret?

Hvis møtet skal være når det er skoletid, kan styreleder lage dokumentasjon på «politisk fravær» for ungdommen.

Elever i videregående skole kan ha fravær fra undervisning uten at dette påvirker fraværsgrensen for å få sluttvurdering i fag dersom eleven kan dokumentere at årsaken til fraværet er politisk arbeid (jf. Forskrift til opplæringsloven, § 3-9). Det er ingen grense for hvor mange timer fravær som kan unntas dersom det er dokumentert.

Elever har også krav på at inntil 10 dagers fravær i året fjernes fra vitnemålet dersom fraværet skyldes politisk arbeid (jf. Forskrift til opplæringsloven, § 3-45, femte ledd, bokstav c).

Ta kontakt med sekretariat dersom du har behov for en mal.

Hva skal fylkesstyret gjøre?

Utføre oppgaver på vegne av fylket – for eksempel ut fra en handlingsplan som dere har fått godkjent på fylkesårsmøtet

Arrangere fylkesårsmøter. Se mer på egen side for fylkesårsmøter

Se lover for mer informasjon.

Roller i fylkesstyret

Hvilke ressurser er i styret? Har noen mange kontakter? Er noen gode på sosiale medier?

Hvem er vant med å arrangere? Hvem har kulturkontakter?

Fordele på et styremøte hvem som har ansvar for hva i fylkesstyret. Dere bestemmer hvilke roller dere har i deres fylkesstyre. Her er noen forslag

 • Økonomiansvarlig – setter opp budsjettforslag i samarbeid med styreleder. Styret godkjenner. Leter etter søknadsordninger som fylkeslaget kan søke på for å oppnå budsjettet.
 • Sekretær – fører referat, åpner e-post og besvarer disse
 • Politisk ansvarlig – holder kontakten med sekretariatet og følger med på lokal/regional politikk
 • Kulturansvarlig – booker innhold til fylkesårsmøter, holder kontakt med UKMs fylkeskontakt etc.
 • Kommunikasjon – SoMe-ansvarlig, skriver nyhetsbrev
 • Opplæring – hvilke kurs skal fylkeslaget ha? Hvilke kurs skal klubbene ha?

Skal vi møtes fysisk eller digitalt?

I disse tider er kanskje naturlig å kombinere begge deler.

Fysiske møter for å bli kjent.

Digitale møter underveis i løpet av året.

Dere avgjør dette selv og må forholde dere til hva dere har økonomi til og budsjettet som ble godkjent på fylkesårsmøtet.

Vi har en handlingsplan – hva skal vi gjøre med den?

Dere har kanskje en handlingsplan med et eller flere punkter.

Denne sier noe om hva fylkeslaget skal ha fokus på.

Nå gjelder det at fylkesstyret klarer å gjøre om dette papiret til handling. Det er ingen krav til hvordan dere kommer frem til dette.

Et forslag kan være å lage en tiltaksplan. Dette kan dere lage ved å diskutere i fylkesstyret «hvordan skal vi klare å oppnå dette punktet fra handlingsplanen». Svarene på dette er antakeligvis gode forslag til hva som bør stå på en tiltaksplan.

En god tiltaksplan bør være kort og enkel og forstå, og tidfestet med når det skal utføres. Noen i fylkesstyret bør også ha ansvaret for at tiltaket blir gjennomført. Enten ved å gjennomføre selv, eller følge opp at tiltaket blir gjennomført.

Hvordan arrangere fylkesårsmøte

Se egen side for tips og innhold til hvordan arrangere fylkesårsmøte.

Se sidemeny

Hvordan kan vi bedre økonomien til fylkeslaget?

Søk fylkesmidler fra Ungdom og Fritid, se link i sideemeny

Dere kan regne med ca. 10-20.000 kr i støtte dersom har fulgt deres plikter i lovene.

Søk eksterne midler, Driftsmidler, aktivitetsmidler, arrangementsmidler via Fylkeskommunen, Barne- og ungdomsrådet i deres fylket eller andre ordninger.

Eller bruk midlene dere har.

Kontaktinformasjon til klubber i fylket

Ta kontakt med sekretariatet for en oppdatert liste over klubbene i ditt fylke.

Pass på å spesifisere hva du trenger av innhold i lista.

Slik skriver du en uttalelse

Hva er en uttalelse?

I Ungdom og Fritid er en uttalelse en tekst om et politisk, ofte dagsaktuelt tema. Teksten blir lagt fram for et møte, som så diskuterer saken, og enten vedtar eller avviser uttalelsen.

Uttalelser kan være ny politikk, et svar på et dagsaktuelt politisk tema, en presisering av gjeldende politikk eller en måte å aktualisere allerede vedtatt politikk.

Uttalelser brukes ofte for å få oppmerksomhet om en sak. Man kan skrive et forslag til en uttalelse om et tema som er viktig for deres region, få den vedtatt på fylkesårsmøte eller landsmøtet, for så å bruke dette vedtaket til å få et oppslag i regionalmedia. På samme måte kan uttalelser brukes av lokallag eller andre organer i organisasjonen.

Se link til nedlasting i sidemeny / under

Slik skriver du en pressemelding

Noen ganger er det behov for å skrive en pressemelding, se mal i sidemeny/under.

Hva gjør tillitsvalgte i fylket?

Fylkesstyret

Tillitsvalgte i fylkesstyret er valgt som representanter for klubbene i fylket.

De bestemmer i saker som angår klubbene og gir innspill til vår sentrale organisasjon.

De blir også inviterte til mange spennende prosjekter og samarbeid.

Valgkomiteen

Tillitsvalgte i valgkomiteen er valgt for å uavhengig vurdere styresammensetting.

Hvorfor skal jeg bli med som tillitsvalgt?

Godt spørsmål. Svarene her kan være mange :)

 • du kan påvirke ungdom i ditt fylke
 • du kan påvirke vår organisasjon
 • spennende erfaring på CV
 • bygge nettverk med klubbene i fylket
 • spennende regionale og nasjonale prosjekter og samarbeid
 • spennende turer med masse gøyal læring!

Hvor mye arbeid er det?

Dette er veldig forskjellig. Fylkesstyrene velger antall møter selv.

De velger også arbeidsfordelingen innad i styret.

Dette er fast for alle fylker

 • Fylkesårsmøte jan/feb – hele styret
 • Landsstyremøte (høst og vår) – 2 fra styret
 • Landsmøte (annen hvert år) – 4 fra fylket/styret

Dette variabelt for alle fylker

 • Fylkesstyremøter – ca. 4-6 møter i året – hele styret
 • Opplæring/kurs – 1-2 kvelder i løpet av et år – hele styret
 • Invitasjoner til prosjekter og samarbeid – frivillig

Dette vil si at fylkesstyret kan gjøre en god jobb ved å ha f.eks.

5 fylkesstyremøter, et fylkesårsmøte og en felles opplæringskveld i løpet av et år.

Noen fylkesstyrer har mer aktivitet enn dette.

Hvor møtes fylkesstyret?

Dette varierer. I disse tider kan man ha en del fylkesstyremøter digitalt, man kan til og med arrangere store fylkesårsmøter digitalt.

Men mange er enige i at det er mer spennende og lettere å bygge gode relasjoner når man møtes fysisk.

Typisk kan et fylkesstyre ha 3-4 digitale møter i løpet av et år og 1-2 fysiske samlinger der man både har møte og gjør noe hyggelig sammen.

Ved lang reisevei i fylket kan dette også være med overnatting.

Det er viktig at fylkesstyret velger møtesteder det er praktisk mulig å komme til.

Hva slags saker behandles?

Saker som er relevant for klubbene i fylket.

Det kan være innspill til budsjett i fylket, innspill til Ungdom og Fritids ungdomstema eller strategisk plan.

De tillitsvalgte i fylkene oppfordres også til fokusere på det de er best på, i tråd med vår strategiske plan. 

Får man betalt?

I utgangspunktet får dere ikke betalt, da dette er et frivillig verv.

En del av de voksne tillitsvalgte får lov av arbeidsgiver til å gjøre dette i løpet av arbeidstiden.

Fylkesstyrer som har økonomi til dette kan velge å gi møtegodtgjørelse, for eksempel til ungdommen.

Hvem er i fylkesstyret?

Det er demokratisk valgte representanter fra klubbene i fylket.

Disse er valgt på et fylkesårsmøte og er valgt for å representere alle.

Både ungdom og voksne er med i styret og har lik stemmerett.

Har du spørsmål eller ønsker å ta en prat om fylkesledd?

Ta kontakt med vår organisasjonskonsulent Morten:
Morten@ungdomogfritid.no

+47 48 31 52 86